ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

1. DE WERKROOSTERS

a. De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd elke weekdag (algemene schoonmaak), wekelijks (algemene schoonmaak en/of glasbewassing), tweewekelijks (algemene schoonmaak en of glasbewassing) en maximum om de 7 weken (voor glasbewassing).

b. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten.

c. Behoudens andere bepalingen, zijn onze prijzen berekend voor de uitvoering van de werken tijdens werkdagen (van maandag tot en met vrijdag). Uitzonderlijk op zaterdag en zondag kan er eventueel extra vergoeding gevraagd worden.
Wij werken noch op wettelijke feestdagen of de compensatiedagen ervan, noch op dagen voor dewelke de klant aan zijn personeel de voordelen toekent van een extralegale feestdag, met een minimum van één dag per jaar ter compensatie van de Vlaamse Gemeenschap, dit zonder wijziging van het forfait.

2. DUUR VAN DE OVEREENKOMSTEN

d. Behoudens anders overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor onbepaalde duur, met een vooropzeg van drie maanden dat per aangetekend schrijven dient betekend. Indien u de vooropzeg niet na komt, kan er schadevergoeding gevraagd worden van de daarop volgende maanden en dit volgens prijs van de laatste factuur.

3. LEIDING DER WERKZAAMHEDEN

e. De werken worden geleid door de inspectiedienst van de dienstverlener. In onvoorziene gevallen dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich.

4. SHORSING DER WERKEN

f. In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, weersomstandigheden zoals regen of storm (dit enkel bij buitenwerk gaan de werken niet door) (bij lichte regen gaan de werken gewoon door), hagel en sneeuw of vorst (dit enkel voor buitenwerk dan gaan de werken niet door) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze beëindigd wordt.

5. KLACHTEN

g. Elke klacht omtrent de uitvoering der werken moet schriftelijk of per e-mail binnen 24 uren worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn.

6. AANSPRAKELIJKHEID

h. De dienstverlener onze wettelijke aansprakelijkheid, met een minimumkapitaal voor lichamelijke en stoffelijke schade vermengd per schadegeval.
De dienstverlener wijzen verantwoordelijk af voor: breuk van neonlichten, breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel krassen op ruiten en vensters, eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken.

7. BETALING DER FACTUREN

i. Facturen zijn contant betaalbaar te 8501 HEULE, Disgracht 53 of via overschrijving binnen de acht dagen zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij de start der werken.

j. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

k. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

l. Elke bezwaar nopens de berekening der factuur moet geschieden binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekend schrijven en dient gemotiveerd te zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur te zijn aanvaard.

m. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de dienstverlener bevoegd.

8. VAKANTIEREGELING

n. De dienstverlener meldt aan de klant onze vakantiedagen per e-mail of per brief en dit minimum 1 maand vooraf.