Algemene voorwaarden

1.De werkroosters
Wij werken enkel op weekdagen dit van maandag tot vrijdag telkens van 08u s’morgends tot 17u s’avonds of indien anders is afgesproken. De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd met min om de 2 weken en max om de 6 weken tenzij anders overeen gekomen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich , naar behoefte , om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten .Behoudens andere bepalingen, zijn onze prijzen berekend voor de uitvoering van de werken tijdens de werkdagen. Wij werken noch op zaterdagen , zondagen of wettelijke feestdagen of de compensatiedagen ervan. Voor de algemene schoonmaak dient de klant zelf zicht te voorzien van de producten.


2.Schorsing van de werken
In geval van overmacht (staking,atmosferische omstandigheden , ongevallen , incidenten , en dergelijke ….) is er schorsing van de overeenkomst , zonder dat deze beëindigd wordt .


3.Klachten
Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen de 24UREN na de uitvoering geformuleerd te worden . Deze klacht moet schriftelijk of per e-mail worden geuit,wil ze ontvankelijk zijn.


4.Aansprakelijkheid
Wij dragen onze wettelijke aansprakelijkheid , met een minimumkapitaal voor lichamelijke en stoffelijke schade vermengd per schadegeval. Voor de algemene schoonmaak is de organisatie niet verantwoordelijk voor de gebeurlijke ongevallen ,schade , of diefstal en dergelijke ….


5.Prijzen
Onze prijzen dekken sociale lasten , producten , materieel en algemene kosten , tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte . Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar. verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur , die volgt op de datum van de wijziging. Onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen .de klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit , verwarming , water en het lozen van vervuild water.


6.Betaling van de facturen
Facturen zijn contant of per overschrijving betaalbaar en dit 7 dagen na de factuurdatum.


7.Offerte
Indien de klant een offerte vraagt en is niet akkoord voor de werken zullen de kilometervergoeding heen en terug aangerekend worden en dit dan 0,35 cent per kilometer en dit buiten de straal van 10 km
8.Het niet betalen van de facturen op de vervaldag
Gebrek aan betaling op de vervaldag laat ons toe de overeenkomst zonder opzeg te verbreken , zonder afbreuk aan de hierna vermelde punten. gebrek aan betaling op de vervaldag vernietigt elke door bijzondere voorwaarden toegestane crediettermijn , en maakt alle facturen , die in het bezit zijn van de klant , in volle recht opeisbaar . gebrek aan betaling op de vervaldag veroorzaakt de eisbaarheid , zonder verdere aanmaning van , Bij 2de herinnering word er een aangetekende zending toegestuurd waar u als klant de kosten van betaald ,Bij de volgende aangetekende herinnering word een schuldsaldo verhoogt met 10% en dit na een maand nadat de eerst aangetekende zending is toegestuurd .


8.De algemene voorwaarden
Wij wijzen alle algemene aankoopvoorwaarden van onze klant af, zoals vermeld worden op zijn brieven enz… alleen onze algemene en bijzondere voorwaarden regelen en de verhouding met de klant .”Elk geschil wordt verplichtend voorgerecht aan een definitief beslecht door arbitrage. Partijen gelasten de NV LEXIS JURIDISCHE DIENSTGROEP , keizer kapelaan 584 (6) te 1082 Brussel met de aanstelling van de scheidsrechter(s) en de organisatie van de arbitrageprocedure overeenkomstig het gerechtelijk wetboek”